Sign In

Skip Navigation LinksHuman Resource Development Division


*This is a Malay Version

​Visi
​Sumber Tenaga Manusia Yang Berkualiti

Misi
Meningkatkan Kapasiti Dan Mengoptimumkan Kemahiran Menerusi Program Perkembangan Profesional Yang Efektif

​Pengenalan
Pengarah​Yang Mulia Dayang Hajah Noridah binti Abdullah (Pemangku Pengarah)
​Address​Tingkat 3, Blok A
Kementerian Pendidikan
Jalan Lapangan Terbang Lama 
Berakas BB3510
Brunei Darussalam
​Contact​Tel No: +673 2381133 ext. 1312
Fax No: +673 2384105

Objektif
 • Memastikan program peningkatan pengetahuan dan kemahiran warga Kementerian Pendidikan dijalankan mengikut perancangan yang selaras dengan pelan strategik Kementerian Pendidikan bagi menjayakan Wawasan Brunei 2035 iaitu ke arah pencapaian pendidikan yang berkualiti dan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi
 • Memperkukuhkan pembangunan kapasiti warga Kementerian Pendidikan bagi memenuhi keperluan organisasi, sejajar dengan perkembangan arus perdana masa kini
 • Memperluaskan lagi rangkaian kerjasama yang kukuh dengan pihak-pihak yang berkepentingan dan renowned training providers di peringkat kebangsaan dan antarabangsa

Peranan

 • Menyelaras, meneliti dan memantau perancangan program Latihan Jangka Pendek dalam dan luar negeri mengikut garis panduan Surat Keliling, Jabatan Perdana Menteri bilangan: 6/2015 berdasarkan keperluan dan keutamaan jabatan serta selaras dengan perancangan dan keperluan Kementerian Pendidikan
 • Bertanggungjawab dalam mengawal peruntukan bagi tajuk SF01A-35010-B00901 (Peningkatan Kemahiran dan Kapasiti) untuk memastikan cost effectiveness sebagai langkah mengamalkan dasar berhemah dan berjimat cermat di dalam perbelanjaan peruntukan Kerajaan.
 • Membuat penilaian secara beterusan selaras dengan pelan tindakan mengenai impak keberkesanan program latihan bagi mencapai Return of Expectation kepada individu dan jabatan secara khususnya, serta Kementerian secara amnya.
 • Menyelaras dan mengurus hal-ehwal Skim Latihan Dalam Perkhidmatan dalam dan luar negeri.


Fungsi Unit

Unit Pengurusan dan Kewangan

 • Bertanggungjawab terhadap Sistem GEMS pegawai dan kakitangan Bahagian Perkembangan Sumber Tenaga Manusia.
 • Membantu dalam pengurusan hal-ehwal perjawatan pegawai dan kakitangan di bawah kawalan termasuklah pengambilan, penetapan jawatan, proses kenaikan pangkat, pengurniaan pingat, permohonan cuti dan latihan dalam perkhidmatan.
 • Bertanggungjawab terhadap sistem pemantauan kewangan yang diamanahkan kepada Bahagian Perkembangan Sumber Tenaga Manusia bagi tajuk SF01A-35010-B00901 (Peningkatan Kemahiran dan Kapasiti):
 • Memastikan sistem pemantauan sentiasa dikemaskini dari segi penggunaan, pembayaran dan perancangan.
 • Memberikan status terkini apabila diperlukan bagi memudahkan pihak yang terbabit dalam mendapatkan kebenaran.
 • Bertanggungjawab bagi memastikan sistem-sistem yang digunakan oleh BPSTM dalam keadaan teratur, beroperasi dan terkini bagi memudahkan Unit-Unit yang berkenaan dalam mengemaskini maklumat mengikut keperluan: 
  1. Sistem Personal File (PF)
  2. Sistem Kursus Singkat SCIS (Short Course Information System).
  3. Sistem LDP (Processing)
  4. Sistem LDP (Monitoring)
 • Bertanggungjawab dalam memastikan persekitaran BPSTM sentiasa dalam keadaan selamat, bersih dan kondusif setiap masa serta peralatan BPSTM sentiasa mencukupi, terpelihara dan dalam keadaan teratur.
 • Membantu dalam menyediakan Laporan Tahunan Kewangan BPSTM.


Unit Perancangan dan Penilaian

 • Membuat kajian dan mengenalpasti best practices, kaedah dan tatacara dari dalam dan luar negera yang dapat disalurkan dalam merancang perkembangan sumber tenaga manusia yang dapat diaplikasikan ke arah memperkayakan  kemahiran dan pengetahuan policy maker, executive level, middle managers dan supporting staff di Kementerian Pendidikan.
 • Membuat kajian, penilaian dan mengenalpasti sejauh mana keberkesanan program latihan dan tindakan pegawai selepas berkursus dengan menggunakan mekanisme Training Evaluation / Post-Training Effectiveness yang bersesuaian.
 • Membantu Unit-Unit yang berkenaan dalam meneliti perancangan tahunan bagi latihan jangka pendek dan perancangan lima (5) tahun Skim Latihan Dalam Perkhidmatan bagi Kementerian Pendidikan.
 • Merancang dan mengubal dasar perkembangan sumber tenaga manusia bagi Kementerian Pendidikan dan jabatan-jabatan di bawahnya selaras dengan visi, misi dan pensejajaran perancangan strategik Kementerian Pendidikan.
 • Merangka (Designing) HRD Framework bagi warga Kementerian Pendidikan bagi tujuan measuring training effectiveness to maximize the impact of training dan nilai tambah (add value) kepada Kementerian.

Unit Program Latihan Jangka Panjang (LDP)

 • Urusetia kepada Jawatankuasa Mempertimbangkan Skim Latihan Dalam Perkhidmatan, Kementerian Pendidikan
 • Menyelaras pengurusan hal-ehwal Skim Latihan Dalam Perkhidmatan (Dalam dan Luar Negeri)
 • Penelitian, pemprosesan dan membuat sokongan permohonan Skim LDP termasuk tawaran biasiswa dari agensi-agensi luar seperti Commonwealth, Chevening, Fullbright, Leaders in Educational Program (LEP) dan urusan semasa dalam mengikuti Skim LDP seperti Discovery Year dan Research Internship (Bagi institusi dalam negeri)
 • Meneliti perancangan lima (5) tahun Skim LDP setiap Jabatan di bawah Kementerian Pendidikan agar selaras dengan pelan strategik Kementerian dan selaras dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak-pihak berkenaan dari semasa ke semasa
 • Memantau perkembangan akademik pegawai-pegawai di bawah Skim LDP
 • Mengemaskini maklumat keputusan pengajian bagi setiap tahun sesi akademik dalam sistem pemantauan LDP
 • Mengemaskini pegawai yang telahpun menamatkan kursus Skim LDP
 • Memastikan dan bertanggungjawab serta sentiasa mereviu dan mengemaskini borang-borang sokongan BPSTM:
  1. Borang Permohonan Skim LDP
  2. Borang Melapor Cuti & Tamat Kursus
  3. Borang Menghadapkan Keputusan bagi tujuan pemantauan
 • Memastikan thesis pegawai yang telahpun menamatkan Skim LDP dimasukkan ke dalam thesis rekod dan salinan dihadapkan kepada pihak Jabatan Perkhidmatan Awam dan Perpustakaan Jabatan Perkembangan Kurikulum
 • Memastikan data Skim LDP sentiasa dikemaskini bagi tujuan pemantauan dan memudahkan dalam penyediaan statistik apabila diperlukan

 Unit Perkembangan Profesional 

 • Menyelaras dan meneliti perancangan program Latihan Jangka Pendek dalam dan luar negeri mengikut garis panduan Surat Keliling, Jabatan Perdana Menteri bilangan: 6/2015 berdasarkan keperluan dan keutamaan jabatan serta selaras dengan perancangan dan keperluan Kementerian Pendidikan
 • Memantau pengurusan tawaran berkursus daripada Pusat-Pusat Serantau SEAMEO, Singapore Cooperation Program (SCP), Malaysia Training Cooperation Program (MTCP), program yang ditawarkan oleh Kementerian Hal-Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan dan seumpamanya
 • Memastikan segala proses dan sokongan bagi mendapatkan kebenaran adalah mengikut garis panduan Bahagian Perkembangan Sumber Tenaga Manusia sebagaimana memorandum rujukan: KPE/BPSTM/901 bertarikh 08 Rejab 1437 / 16 April 2016
 • Bertanggungjawab terhadap penyelarasan Latihan 100 Jam dan sistem iLearn
 • Bertanggungjawab bagi memastikan Short Course Information System (SCIS) sentiasa dikemaskini bagi tujuan pemantauan, penghasilan data dan statistik:
 • Mengemaskini setiap maklumat kebenaran mengikut jabatan
 • Memastikan setiap peruntukan perbelanjaan dikemaskini ke dalam sistem pemantauan kewangan
 • Bertanggungjawab dan memastikan serta sentiasa mereviu dan mengemaskini borang-borang sokongan BPSTM


​Pautan

Borang-borang Latihan Dalam Perkhidmatan 

Senarai Semak - Tekan disini
Lampiran A: Garis Panduan Kertas Kajian - Tekan disini
Borang SLDP - Tekan disini
Borang Sokongan - Tekan disini
Borang LDP 4 - Tekan disini
Borang LDP 5 - Tekan disini
Borang LDP 6 - Tekan disini

Borang-borang Latihan Kursus Pendek

Borang HRD 1 - Tekan disini
Borang HRD 2 - Tekan disini
Borang HRD 3 - Tekan disini
Borang HRD 4 - Tekan disini

Professional Development

Pendaftaran Professional Development Tekan disini 
Calendar Professional Development - Tekan disini
Kehadiran Professional Development - Tekan disini